Woningaantallen Zeist

Woningaantallen, prognose_getallen-analyse voor de gemeente Zeist

In de gemeente Zeist is veel discussie geweest over de verwachte woningbouwbehoefte, en hoe je tot degelijke getallen komt. Net als in veel andere gemeentes leverden die discussies onenigheid over de waarde van getallen en de betekenis van de doorvertaling naar beleidsdocumenten zoals structuurvisies, gebiedsvisies en/of bestemmingsplannen.

Deze discussies hebben geresulteerd in een extra opgave voor 12N Urban Matters om de bestaande getallenstudies, de rekenmodellen en de gangbare onderleggers te analyseren. Deze analyse zou inhoud geven voor de structuurvisie van Zeist, waar in diezelfde periode door 12N aan gewerkt werd.

Gezien de grote waarde die door de bevolking aan de juistheid en de herkomst van de getallen werd gegeven is besloten burgers te betrekken bij de analysevorming en de uitkomsten ook openbaar te presenteren en om reacties te vragen. Deze open methode heeft geleid tot een grotere waardering en vertrouwen.

In opdracht van:
Gemeente Zeist

Periode:
september – oktober 2009