Districtsplan Strijp, Eindhoven

Districtsplan Strijp_stedelijk en intiem wonen in Strijp

District Strijp is opgebouwd vanuit oude Philipswijken, de basis van Eindhoven. Woningcorporatie Woonbedrijf beheert meer dan de helft van de in Strijp aanwezige 6000 woningen. Woonbedrijf kent dan ook veel bewoners in de 22 buurten. Dat maakt het uitzoomen wel eens lastig. 12N urban matter hielp daarbij, ontwikkelde samen met de medewerkers de visie op het gebied en legde dit voor Woonbedrijf vast in dit districtsplan.

Niet langer ‘oude Philipstijd’

Nergens in Nederland is zo goed te zien is hoe veel invloed de industriële revolutie had op de Nederlandse stedenbouw. Grote fabrieksterreinen en bijbehorende arbeidersbuurten wisselen elkaar af in Strijp. Maar de nieuwe bewoners, zoals jonge designers, thuiswerkende gezinsbegeleiders en mobiele consultants, leven en werken niet meer in de ‘oude Philipstijd’. Niet vreemd dus dat vernieuwende ontwikkelingen, zoals transformatie en verdichting, steeds meer opkwamen de laatste jaren. Tijd om stadsdeel Strijp onder de loep te nemen: welke visie maakt van Strijp het levendige, creatieve, stedelijke, maar ook dorpse, historische stadsdeel dat de corporatie voor ogen heeft?

Het districtsplan heeft twee hoofddoelen. Enerzijds verbindt het de sociale en ruimtelijke ontwikkelingen in de afzonderlijke buurten. Op de tweede plaats geeft het districtsplan inzicht in de opgave en de werkwijze van de corporatie in Strijp als stadsdeel. De problemen, uitdagingen en hoofdrichtingen moeten helder worden gemaakt voor alle Woonbedrijf medewerkers, professionele partijen en bewonersorganisaties. In een tijd van een meer en meer terugtrekkende overheid en grote veranderingen in de vastgoedsector moet ook de corporatie binnen die samenwerking een heldere positie aangeven.

Beheren, ontwikkelen en verbinden

Samen met betrokken partijen is 12N de zoektocht naar de toekomst van Strijp aangegaan. De zoektocht leidde tot drie hoofdpunten in de opgave en de werkwijze: beheren, ontwikkelen en verbinden. Het beheren gaat verder dan alleen het handhaven van de woningen. Er wordt verder gedacht, zoals het bieden van kansen aan bewoners door sociale ondersteuning.
Het ontwikkelen van onder andere braakliggende terreinen en leegstaande panden vindt plaats in de buurten waar Woonbedrijf veel eigendom heeft. Niet alleen, maar samen met de gemeente en andere betrokken partijen die hetzelfde doel hebben. De leefbaarheid en het woonklimaat moeten worden verbeterd, ondanks de economisch zwakkere tijd. Denk hierbij aan het Hoofdkwartier Drents Dorp , waar wijkvernieuwing plaats vindt in het tijdelijk informatiecentrum onder een viaduct.
Het verbinden brengt samenhang in de ontwikkelingen die gelijktijdig in Strijp plaats vinden. Afwegingen kunnen beter worden gemaakt. Wat te doen met leegstaande bebouwing, of waar komt een nieuwe supermarkt en wie heeft daar eigenlijk inspraak in? Hoe kan de gemeentelijke sociaal-maatschappelijke analyse van geheel Strijp gekoppeld worden aan de toekomstplannen van Woonbedrijf? Afwegingen voor dergelijke vragen worden integraal gemaakt in de grootstedelijke nieuwbouw in de buurt Strijp-S en de ontwikkeling van een breed gedragen sociaal-ruimtelijke toekomstvisie in de buurt Lievendaal.

Download Districtsplan Strijp

In opdracht van: Woonbedrijf
Met ondersteuning van: Timo Bralts – Bestwerk, layout en cartografie en Dorot Sobczyck – fotografie
Periode: vanaf februari 2012