Zeist Structuurvisie

Zeist, structuurvisie 2020_koers van de gemeente voor de komende tien jaar

Voor de gemeente Zeist werkte 12N Urban Matters aan een zeer omvangrijk en uitdagend stedenbouwkundig project. Binnen de gemeente Zeist waren vooraf grote verschillen van inzicht over de gewenste ontwikkelingen van de gemeente, wat leidde tot stevige discussies aan de vergadertafel én via de pers. De Structuurvisie Zeist 2020 heeft gezorgd voor een helder toekomstbeeld van de gemeente. Aan de hand van onderzoek, participatie en ontwerp is de gewenste ruimtelijke en programmatische kwaliteit over tien jaar beschreven. Daarin zijn zowel de bebouwde gebieden (Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide, Bosch en Duin) als de buitengebieden meegenomen. Speciale aandacht is er voor de beide zijden van de A28, waar veel verbeterkansen liggen als het gaat om duurzaamheid en leefbaarheid.

De structuurvisie kwam tot stond via een sterk interactief proces. In bijna 40 verschillende bijeenkomsten met individuen en groepen uit de samenleving zijn de diverse opties aan de orde gekomen. Deze bijeenkomsten waren soms integraal en soms specifiek van aard en hebben sterk bijgedragen aan het overall plan. In de structuurvisie zijn algemeen ruimtelijke, programmatische en gebiedsgerichte uitspraken gedaan, plus een uitvoeringsparagraaf met een globaal financieel kader.

12N zorgde voor de inhoudelijke hoofdlijnen van toekomstscenario’s en de inhoudelijke aansturing van een ambtelijk team van specialisten. Gelijktijdig aan het proces van de structuurvisie werkte 12N aan het analyseren en bespreekbaar maken van de bestaande getallenstudies, de rekenmodellen en de gangbare onderleggers. Net als in veel andere gemeentes leverden die getallen discussies op over de waarde ervan en de betekenis van de doorvertaling naar beleidsdocumenten. Deze open methode heeft geleid tot een grotere waardering en vertrouwen.

De structuurvisie volgde op het Zeist Ontwikkelingsperspectief waar 12N eerder bij is betrokken. Een complexe inhoudelijke opgave, waar op basis van participatie een toekomstbeeld is geschetst. Dit toekomstbeeld vormde de basis voor de toekomende tien jaar.

Downlad Structuurvisie Zeist 2020 samenvatting
Download Structuurvisie Zeist 2020 totaal

In opdracht van: Gemeente Zeist
Periode: zomer 2009 – winter 2011
In samenwerking met: Frans Werter – Buro de Steeg, Timo Bralts – Bestwerk, Ingrid Appels – De Appelboom